Количка

0 артикула
Преглед и тест

Политика за поверителност във връзка с обработването на лични данни

 

 Моля, запознайте се внимателно с политиката за поверителност и в случай, че имате въпроси, може да се свържете с нас чрез посочените по-долу данни за контакт. Ако не сте съгласни с политиката ни за защита на личните данни, не се препоръчва използването на уеб сайта ни и предоставянето на Вашите лични данни.


Информация за администратора на личните Ви данни

 Фирма ''Николиани’’ ЕООД /наричано по-долу ние” или interest.bg/, адрес: ул. Прилеп, бл.4, ет.11, ЕИК 200 166 732, МОЛ Янита Вълчева, e-mail interest.bg@abv.bg, тел. 0885466601, поддържа този интернет сайт. За целите на законодателството ние сме администратор при обработването на Вашите лични данни.

 Готови сме да Ви предоставим по всяко време допълнителна информация във връзка с обработването на Вашите лични данни, в случай на необходимост. За целта Ви препоръчваме да се свържете със служителя на „Николиани” ЕООД, отговарящ за защитата на лични данни, използвайки следния e-mail адрес:interest.bg@abv.bg. След като отговорим на запитването Ви, Вашата информация ще бъде изтрита.


Цели и обхват на политиката за поверителност

 Ние, „Николиани” ЕООД,  считаме гарантирането на правото на защита на личните данни за наш основен ангажимент. Чрез настоящия документ, искаме да Ви уведомим за начина, по който обработваме (събираме, съхраняваме, използваме) и защитаваме Вашите лични данни, когато Вие взаимодействате с нас във връзка с продукти и услуги чрез нашия уеб сайт. Дефиниции

1. „лични данни” означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано;

2. „обработване” означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства за събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение и др.;

3. „ограничаване на обработването”, означава маркиране на съхранявани лични данни с цел ограничаване на обработването им в бъдеще;

4. „профилиране” означава обработване на лични данни по такъв начин, че личните данни не могат вече да бъдат свързани с конкретен субект на данни, без да се използва допълнителна информация, при условие, че тя се съхранява отделно и е предмет на технически и организационни мерки с цел да се гарантира, че личните данни не са свързани с идентифицирано физическо лице;

5. „администратор” означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни;

6. „обработващ лични данни” означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора;

7. „получател” означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не;

8. „трета страна” означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни;

9. „съгласие на субекта на данните” означава всяко свободно изразено, конкретно формирано и недвусмислено указание на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразава съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработвани;

10. „нарушение на сигурността на лични данни” означава нарушение на сигурността, което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин;

11. „надзорен орган” означава независим публичен орган от държава членка съгласно член 51 от „Общият регламент на ЕС относно защитата на данните”Принципи, които следваме при обработване на личните данни

 При обработване на Вашите лични данни, ние се съобразяваме с принципите  на добросъвестност, прозрачност, точност, актуалност и поверителност. Стремим се да свеждаме данните до минимум, да има отчетност и съгласие на потребителите за обработка на данните им. Всичко това се извършва законосъобразно и в пълно съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 („Общият регламент на ЕС относно защитата на данните” или „ОРЗД”).Целите и основанията на обработването

 Ние използваме Вашите лични данни за следните цели:

1.Предоставяне на услуги от interest.bg във Ваша полза:

 • създаване и управление на профил в платформата на interest.bg;
 • обработване на поръчки, което включва: приемане, потвърждаване, изпращане и фактуриране на същите;
 • разрешаване на проблеми, свързани с анулиране на поръчки или всякакви други проблеми, свързани със закупени стоки;
 • връщане на продукти в съответствие със законовите разпоредби;
 • възстановяване на стойността на продуктите съгласно законовите разпоредби;
 • подпомагане, включително даване на отговори на въпроси във връзка с Вашите поръчки или стоки в нашият онлайн магазин;

 Длъжни сме да Ви информираме, че обработването на Вашите данни за тези цели в повечето случаи се налага от сключения договор между нас и Вас и неговото изпълнение. Освен това, постигането на тези цели е съпътствано с обработване на информация, съгласно приложимото данъчно, счетоводно и др. законодателство.

2. Усъвършенстване на нашите услуги

 За тази цел можем да използваме определена информация относно Вашето поведение на купувач, например да Ви анкетираме след приключване на поръчката, проверявайки степента Ви на удовлетвореност или да провеждаме пазарни проучвания. 

 Тези дейности са съобразени, както с нашите законни интереси за извършване на стопанска дейност, така и с грижата за запазване на Вашите основни права и свободи.

3. Маркетинг

 В желанието си да Ви осведомяваме за най-добрите продуктови предложения, към които имате интерес е възможно да Ви изпращаме определени видове съобщения, посредством канали за електронни съобщения (e-mail / SMS и др.), които съдържат: информация относно подобни продукти или продукти, допълващи закупените от вас продукти; информация относно оферти, промоции и др.

 За тази цел, ние можем да използваме определени данни относно вашето поведение на купувач ( разгледани продукти; продукти, добавени към списъка с желани продукти; закупени продукти). Това ни помага да създаден Вашият профил на купувач. Ние Ви уверяваме, че това обработване на информацията се извършва при пълно спазване на всички Ваши права и без никакви правни последици за Вас.

 В повечето случаи, ние изискваме Вашето предварително съгласие за получаването на маркетингови съобщения, като Ви предоставяме правото да промените и оттеглите своето съгласие по всяко време. Това може да стане по следния начин:

 • с промяна на настройките в клиентския профил;
 • като следвате инструкциите във всяко съобщение, които получавате от нас с маркетингова цел; 
 • като се свържете с нас, използвайки данните за контакт по-горе.

 При нужда ние можем да използваме маркетинговите си дейности, съобразно законния си интерес за развитие на търговската си дейност. Уверяваме Ви, че това ще бъде направено с грижа и ще бъдат взети всички необходими мерки, така че Вашите основни права и свободи да не бъдат нарушени. 

 Отново поясняваме, че Вие можете по всяко време, използвайки посочените по-горе начини, да прекратите обработването на Вашите лични данни за целите на маркетинга. Ние ще се съобразим с желанието Ви.

4. Защита на нашите законни интереси

 Възможно е да използваме или предаваме информация с цел защита на правата и търговската ни дейност. Това е свързано с мерки за:

 • защита на уебсайта и потребителите на платформата ни срещу кибератаки;
 • мерки за предотвратяване и откриване на опити за измама, включително предаване на информация на компетентни публични органи;
 • мерки за управление на различни други рискове.

  Ние гарантираме, че при предприемането на посочените по-горе от мерки, ще спазваме баланса между нашите интереси и Вашите основни права и свободи.


Правно основание за обработване на лични данни

 Ние уважаваме Вашата лична неприкосновеност и затова обработваме Вашите данни само с Вашето разрешение. За всяко актуално обработване на лични данни, ще Ви информираме, дали предоставянето на лични данни е необходимо за:

- изпълнение на договор, по който сте страна или за предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключване на договор;

- за спазване на законово задължение, което се прилага спрямо нас като администратор;

- за да бъдат защитени Вашите жизненоважни интереси или на друго физическо лице;

- за изпълнение на задача от обществен интерес;

- за целите на нашия лигитимен интерес;

 Ще Ви информираме и за последиците, които са възможни, ако решите да не предоставяте Вашите лични данни. Уверяваме Ви, че при всяко актуално обработване на Вашите лични данни се зачитат Вашите интереси и права. В случай, че имате повод за оплакване, можете да направите справка за правата си относно обработването на Вашите данни, посочени в един от последните раздели от настоящата Информация за защита на данните.


Данни, които събираме и обработваме

 Като цяло събираме Вашите лични данни директно от Вас, така че Вие решавате какъв вид информация да ни предоставите. Например, информацията, която получаваме от Вас е следната:

 • В процеса на регистрация ние събираме и обработваме следните данни: електронна поща, име и фамилия, мобилен телефонен номер, пълен адрес за кореспонденция, парола. Регистрацията не е задължителна. Тя се изисква в случай, че искате да ползвате допълнителни услуги. Можете да добавите и допълнителна, незадължителна информация към профила Ви като: стационарен телефонен номер, адрес за доставка, допълнителен адрес на електронна поща и др.;
 • Когато правите поръчка, Вие ни предоставяте следната информация: желаният от Вас продукт, собствено и фамилно име, адрес за доставка, данни за фактуриране, начин на плащане, телефонен номер, дати върху банкови карти и пр.

 Освен това, ние Ви предоставяме възможността да се регистрирате в платформата на interest.bg чрез Вашия Facebook профил. Ако изберете този вариант, ще бъдете насочени към страницата Facebook Admin, където ще бъдете уведомени за предаването на Вашите данни на interest.bg. Можете да се запознаете с политиката за поверителност на Facebook като последвате следнaтa връзкa: https://www.facebook.com/about/privacyhttps://policies.google.com/privacy

 Възможно е да събираме и впоследствие обработваме определена информация относно поведението Ви при сърфиране в нашия уебсайт или използване на мобилно приложение, за да персонализираме Вашия профил и изготвим предложения, които са съобразени с Вас. Приканваме Ви да научите повече в тази връзка като прочетете раздела относно обработването по-долу.

 В нашия уеб сайт и в мобилното приложение можем да съхраняваме и събираме информация посредством бисквитки (cookies) и подобни технологии съгласно Политиката за бисквитките.

 Ние не събираме, нито обработваме по друг начин чувствителни данни, включени в специални категории лични данни в Общият регламент относно защитата на данните. Освен това, ние не желаем да събираме или обработваме данни на непълнолетни лица, на възраст под 16 години.


За какъв срок се съхраняват личните данни

 От специално създадения за целта бутон „Моите лични данни’’, може да разгледате информативната страница с Всички Ваши лични данни, събрани до момента. Бутонът „Моите лични данни’’ е разположен най-долу на всяка страница в GDRP лентата.

В тази информативна страница с всички Ваши лични данни има бутон „Забрави личните ми данни’’ . Чрез него посетителят на страницата има свободата самостоятелно да изтрие своите лични данни, когато пожелае. Чрез натискане на червеното кръстче, може да изтриете бисквитките. След като изтриете личните си данни, поръчките Ви ще се анонимизират като личните Ви данни (Имена, Реален адрес, Имейл адрес и IP адрес) се заменят безвъзвратно с надпис GDRP-ДД-ММ-ГГГ /дата-месец-година, към момента на изтриване/. Запазват се и полетата държава, област, град, пощенски код, тъй като те не идентифицират никое конкретно лице. 

 По правило, ние съхраняваме данните на регистрираните потребители, докато те заличат профила си.   Потребителите имат възможността да променят и заличават по всяко време определена информация, подадена при регистрацията им от личния си профил. 

 По желание на потребителя, ние също винаги можем да коригираме или заличим неточна информация, както и да заличим акаунта му. Всичко това ще бъде направено от нас, като се запази само определена информация, която се изисква и е съобразена със законодателството в това число данъчната и счетоводна отчетност. 

 Естествено ние сме готови да Ви предоставим при поискване информация за данните, които съхраняваме за Вас. Ако желаете това, моля използвайте данните за контакт, предоставени в края на настоящата Информация за защита на личните данни.


Как защитаваме сигурността на Вашите лични данни?

 Ние се ангажираме да гарантираме сигурността на личните Ви данни като прилагаме необходимите и подходящи технически и организационни мерки за тяхната защита от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

 Съхраняваме Вашите данни като използваме сигурни сървъри и най-новите алгоритми за криптиране. Ако е необходимо съхраняваме и резервни копия.


Получатели, на които могат да се разкрият личните данни

 При осъществяване дейността на нашия сайт си сътрудничим с редица доставчици на услуги. Това налага в определи случаи да предаваме или даваме достъп до някои от Вашите лични данни на следните категории получатели:

 • спедиторски фирми за доставка/изпращане на услуги;
 • доставчици на услуги по обработване на плащания;
 • доставчици по услуги за продажби и маркетинг;
 • доставчици на ИТ услуги – програмни, хостинг услуги и др;

 Освен това данните могат да бъдат предавани и на публични органи, в случай че бъдем задължени по силата на законови разпоредби или подлежащо на принудително изпълнение административно или съдебно нареждане.
 Гарантираме, че ако се налага достъп до Вашите данни от частноправни субекти-трети страни, това ще се осъществява съгласно законовите разпоредби в областта на защитата на данните и поверителността на информацията, въз основа на сключени споразумения  с тях, за да бъде информацията Ви в безопасност.


Къде съхраняваме Вашите данни

Данните се съхраняват на нает сървър с трета компания.


Предаване на получатели извън ЕИП
 Ако се налага предаване на лични данни и на получатели, базирани извън ЕИП ние сме длъжни да се убедим, преди още да са споделени каквито и да било данни, че получателят поддържа подходящо ниво на защита на данните (напр. на базата на решение за адекватност, прието от Европейската комисия за съответната страна, или на приемане на стандартни за ЕС договорни клаузи между Европейския съюз и получателя) или че имаме Вашето съгласие за такова споделяне.
 В този случай, ние сме съгласни да Ви предоставим общ преглед на получателите в трети страни и копие от конкретните договорени условия за осигуряване на подходящо ниво на защита на данните. За да поискате това, моля, използвайте данните за контакт, предоставени в края на настоящата Информация за защита на личните данни.


Права на потребителите и ред за упражняване на правата

 Общият регламент относно защитата на данните признава редица права във връзка с Вашите лични данни:

-право на достъп до Вашите данни - при поискване от Ваша страна, ще Ви предоставим информация за данните, с които разполагаме за Вас. За целта може да приложим разумни мерки за потвърждаване/проверка на Вашата самоличност;

- право на корекция – може да поискате да поправим Ваши неточни данни, включително допълване на непълни лични данни;

- правото на уведомление за нарушение на сигурността на Вашите лични данни;

- право на защита по съдебен и административен ред (право на подаване на жалба до надзорен орган; право на ефективна съдебна защита срещу надзорен орган, право на ефективна защита срещу администратор или обработващ лични данни);

 Можете да подадете жалба относно защитата на данните Ви пред органа по защита на данните. За да направите това, свържете се с органа по защита на данните по местоживеене или с органа по защита на данните, в чиято юрисдикция попадаме (посочен по-долу).
Комисията за защита на личните данни -  www.cpdp.bg

 Без да се засяга правото Ви да се свързвате с надзорния орган по всяко време, моля свържете се с нас предварително и ние Ви обещаваме, че ще положим максимални усилия, за да разрешим проблемите Ви по взаимно съгласие.   

- правото да поискате изтриване на Вашите лични данни - при поискване от Ваша страна, ще заличим информацията, с която разполагаме за Вас. Някои данни обаче ще бъдат изтрити едва след като изтече определения срок на тяхното съхранение, например доколкото в някои случаи сме задължени по закон да задържаме данни или доколкото изискваме тези данни, за да изпълним нашите договорни задължения към Вас.

- правото на ограничаване на обработването на Вашите данни - можете да ни помолите да ограничим обработването на Вашите лични данни, но единствено ако:

 • тяхната точност се оспорва, за да имаме възможност да удостоверим тяхната точност; 
 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете данните бъдат изтрити; 
 • те вече не са необходими за целите, за които са били събрани, но ние все още имаме нужда от тях за защита или упражняване на правни претенции; 
 • Вие вече сте упражнили правото на възражение и проверявате дали доминирането на нашите права все още е налице.

- правото на преносимост на данните - можете да ни помолите да предоставим Вашите лични данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат или можете да поискате те да бъдат директно „пренесени” към друг оператор на данни, но единствено ако обработването се основава на Вашето съгласие или на сключването на договор с Вас и обработването се извършва с автоматично средство.

- право за обезщетение за претърпени вреди;

- право на оттегляне на съгласието по всяко време, без да се засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие, което е дадено, преди то да бъде оттеглено - можете да оттеглите по всяко време веднъж дадено съгласие за обработване на вашите данни, считано от този момент нататък. Законността на обработване на вашите данни остава незасегната от това Ваше решение до момента, в който оттеглите съгласието си;

- право на възражение срещу обработване на лични данни - можете да възразите по всяко време поради причини, свързани с Вашата конкретна ситуация, срещу обработването на Вашите лични данни, основано на нашите законни интереси, ако считате че Вашите основни права и свободи доминират над тези интереси.

- право да възразите срещу директният маркетинг - можете да възразите по всяко време срещу обработването на Вашите данни за целите на директния маркетинг (включително създаване на профили), без да посочвате каквато и да било причина, като в този случай обработването ще бъде прекратено при първа възможност.

- право на субекта да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен;


Ред за упражняване на правата 

 За да упражнявате правата си, можете да се свържете с нас като използвате данните за контакт, посочени по-долу. Моля, вземете предвид следния ред, ако желаете да упражните тези права:

 Редът за упражняване на правото на достъп, правото на изтриване, коригиране или ограничаване на обработването е чрез подаването на писмено искане до нас. Ние ще предоставим на потребителя информация относно действията, предприети във връзка с искането, без ненужно забавяне и във всички случаи в срок от един месец от получаване на искането. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията. Ние ще Ви информираме за всяко такова удължаване в срок от един месец от получаване на искането, като посочим и причините за забавянето. Когато подадете искане с електронни средства, по възможност информацията се предоставя с електронни средства, освен ако Вие не сте поискали друго. Ако ние не предприемем действия по искането Ви, ще бъдете уведомени без забавяне и най-късно в срок от един месец от получаване на искането за причините да не предприемем действия и за възможността за подаване на жалба до надзорен орган и търсене на защита по съдебен ред.

 Напомняме ви, че можете да се свързвате със длъжностното лице по защита на личните данни на „Николиани” ЕООД по всяко време като изпращате своето искане до него по един от следните начини:

 • по електронна пощадо адресinterest.bg@abv.bg или
 • по обикновена поща или куриер до адрес:гр. Варна, ул. Прилеп, бл.4, ет.11, ап.51– като изпишете текста на вниманието на длъжностното лице по защита на личните данни на interest.bg

Обработване на данни на сайта

 Как обработваме вашите данни (регистрация, бисквитки, проследяване и пр.)

Регистрационни данни
 По технически причини, всеки път, когато вашият интернет браузър получи достъп до нашия сайт, той автоматично изпраща информация (регистрационни данни) до нашия сървър. Ние запазваме част от тази информация в регистрационни файлове, като например:

 • Дата на достъпа
 • Час на достъпа
 • URL на свързващия сайт
 • Файловете, до които е осъществен достъп
 • Обем на предадените данни
 • Вид и версия на браузъра
 • Операционна система
 • IP адрес (анонимизиран)

 Регистрационните данни не съдържат лични данни. Като общо правило, ние анализираме регистрационни данни само за отстраняване на дефекти в работата на нашия сайт и за изясняване на инциденти, свързани със сигурността. Регистрационните данни се съхраняват безсрочно.
 Понякога е необходимо да събираме допълнителна лична информация наред с регистрационните данни, за да отстраняваме дефекти или запазим доказателствен материал за инциденти, свързани със сигурността. В тези случаи, ние имаме право по закон да обработваме регистрационните данни (Чл. 6 параграф, 1 буква е) от Регламент (EС) 2016/679). Ние изтриваме тези данни след отстраняване на дефекта или изясняване на инцидента, свързан със сигурността, или след отпадане на първоначалната причина за обработването им поради други фактори. При настъпване на инцидент, свързан със сигурността, ние имаме право да предадем регистрационните данни на следствените органи за всеки случай поотделно, до степента, до която е разрешено.
 Ние винаги съхраняваме регистрационните данни отделно от останалите събрани данни, свързани с използването на нашия сайт.

Бюлетин
 Нашият сайт Ви дава възможност да се абонирате за бюлетина ни. Ако се абонирате за получаване на нашия бюлетин, потвърждавайки съгласието си той да Ви бъде изпращан, личната Ви информация ще бъде използвана единствено за целите на изпращане на бюлетина. Ние имаме разрешение да обработваме вашите данни в този контекст с Ваше съгласие (Чл. 6 параграф 1, буква а) от Регламент (EС) 2016/679). Вие можете да оттеглите съгласието си по всяко време. Линк за тази цел е включен във всеки брой на нашия бюлетин. Фактът на прекратяване на абонамента Ви ще бъде отбелязан в нашата база данни.


Бисквитки


1. Политика за използване на бисквитки

 Тази политика се отнася за бисквитките. Тя е част от политиката за поверителност. Моля, прочетете внимателно политиката за бисквитките и в случай, че имате въпроси е препоръчително да се свържете с нас.


2. Какво представляват бисквитките и как работят?

 Бисквитките са малки текстови файлове, които запаметяваме на Вашето устройство, когато посещавате нашия сайт. Тези бисквитки се изпращат към нас обратно всеки път, когато влезете в сайта ни от този момент нататък. Те съдържат информация за начина на използване на сайта с цел разпознаване на потребителя и подобряване на работата на сайта. Чрез тази информация посетителите на уеб сайта не могат да бъдат идентифицирани лично.Тази информация включва най-често: вид на устройството, от което потребителят осъществява достъп до платформата – компютър, мобилен телефон, таблет и др.; вид на операционната система; честота и продължителност на посещенията на уеб сайта.
Бисквитките не могат да се използват за задействане на програми или предаване на вируси на компютъра. Бисквитките се разчитат единствено от сървъра, от който произхождат.
Ние не споделяме с трети лица информацията, съхранена в бисквитките, без Вашето изрично съгласие.


3. Какви видове бисквитки има и кои използваме?

 Съществуват много видове бисквитки: бисквитки за регистрация, за рекламна дейност, сесийни, постоянни, необходими, бисквитки на рекламодателите, бисквитки на географско насочване, бисквитки за производителност на сайта, бисквитки за анализиране на посетителите на сайта

Този сайт използва различни типове бисквитки:

 Използваме Google Analytics, популярна услуга предоставяна от Google, Inc. Google Analytics използва бисквитки, за да ни помогне да анализираме как потребителите използват сайта. Показва броя на посетителите и ни дава информация за поведението им, като продължителността на разглеждане на сайта, средният брой посетени страници от потребител и др.

 Google Analytics е лесен за използване инструмент, който помага на собствениците на сайтове да анализират взаимодействието на потребителите със съдържанието на сайта. Когато потребителят разглежда уеб страниците, Google Analytics предоставя на собствениците на сайта Java Script тагове (библиотеки), за запис на информация относно страница видяна от потребителя, например URL адреса на страницата. Java Script библиотеките  използват HTTP Cookies да „запомнят“ какво е правил потребителя на страниците  на сайта.
 

Важно: Google Analytics не съхранява каквато и да е лична информация за посетителите на сайта.

 Google Analytics поддържа два типа JavaScript библиотеки (тагове) за измерване на използването на сайта: analytics.js и ga.js. Следващите параграфи описват как всеки от тях използва бисквитки.

 analytics.js Java Script библиотеката използва бисквитки за уникалните потребители на сайта (които посещават сайта повече от веднъж) и за измерване на заявките към сайта.
 

analytics.js използва следните бисквитки:

_ga със срок на валидност 2 години- за разпознаване на уникалните потребители;
_gat със срок на валидност 10 минути- за измерване на заявките към сайта.
 

ga.js Java Script библиотека използва бисквитки за:

определяне кой домейн да се „измерва“;
уникалните потребители
измерване на заявките към сайта;
запаметяване на броя и времето на предишни посещения;
запаметяване на информация за източника на трафика;
определяне на началото и края на дадена сесия;
 

Видове бисквитки използвани от ga.js Java Script библиотеката:

__utma със срок на валидност от 2 години- използва се за уникалните потребители и сесиите. Бисквитката се обновява (включително и срокът и на валидност) всеки път, когато се изпраща информация до Google Analytics;

__utmt със срок на валидност от 10 минути- използва се за измерване на заявките към сайта;

__utmb със срок на валидност 30 минути- използва се да се определят новите сесии/посещения. Бисквитката се обновява (включително и срокът и на валидност) всеки път, когато се изпраща информация до Google Analytics;

__utmz със срок на валидност 6 месеца- запазва информация относно това как потребителя е стигнал до сайта. Бисквитката се обновява (включително и срокът и на валидност) всеки път, когато се изпраща информация до Google Analytics;


4. Цели при използването на бисквитките

 Използването на бисквитки може да е със следните цели:

- бисквитки за подобряване производителността на сайта;

- бисквитки за подобряване функционалността на сайта;

- бисквитки за анализиране на потребителите на сайта – таргетиране на клиенти;

- бисквитки за географско насочване;

- бисквитки за рекламна дейност;


5. Управление и изтриване на бисквитките
 Вие можете да разглеждате сайта ни и без да получавате бисквитки. Често интернет браузърите са така устроени, че да приемат бисквитки. Може да промените тези настройки така, че автоматичното управление на бисквитките да бъде изключено от уеб браузъра или Вие да бъдете информиран всеки път, когато се изпращат бисквитки до неговия терминал. Подробна информация може да намерите в настройките на уеб браузъра. Помощните функции на Вашия браузър могат да Ви покажат как да изключвате и/или изтривате бисквитките в него. Моля да имате предвид, че изключването/изтриването на бисквитки може да попречи на нормалното функциониране на отделни функции на нашия сайт. В допълнение, изключването/изтриването на бисквитки засяга само браузъра, през който е направено. Ето защо, изключването/изтриването на бисквитки трябва да се извършва повторно за всеки друг интернет браузър.

 На сайта ни има специално създаден бутон „Моите лични данни’’. Активирайки го, може да разгледате информативната страница с Всички Ваши лични данни,  включително и бисквитките. Чрез натискане на червеното кръстче, може да изтриете бисквитките. Бутонът „Моите лични данни’’ е разположен най-долу на всяка страница в GDRP лентата.


6. Функции на бисквитките в интернет

 Бисквитките помагат за изготвянето на определен модел на предпочитания и интереси на отделния потребител. Те имат следните функции: имат съдържание, адаптирано към предпочитани от потребителя продукти или услуги; оферти, съобразени с предпочитанията на потребителя; предоставяне на реклами, които биха заинтересовали потребителя; принос към информацията, която се доставя от analytics и която се използва за подобряване функциите на сайта в полза на потребителите.

Блокирането на бисквитките, може да затрудни използването на някои сайтове.Уеб анализ чрез псевдонимизирани потребителски профили
 Ние използваме инструменти за уеб анализ за различни цели на нашия сайт. Това се прави за да проверим колко е привлекателен за Вас сайта ни и анализираме какво е нужно за да го направим по-удобен за Вас. Моля, обърнете внимание, че поставянето на бисквитки за отказ може да попречи само в ограничена степен на събирането и обработването на Вашите данни от инструментите за уеб анализ. Повече информация по въпроса можете да намерите в раздела за бисквитки. Псевдонимизация означава обработването на лични данни по такъв начин, че личните данни не могат повече да бъдат свързвани с конкретен субект на данни, без да се използва допълнителна информация, при условие че тя се съхранява отделно и е предмет на технически и организационни мерки с цел да се гарантира, че личните данни не са свързани с идентифицирано физическо лице или с физическо лице, което може да бъде идентифицирано.


Споделяне на съдържание в социалните мрежи
 Съдържание от нашия сайт може да се споделя в социалните мрежи с използването на интегрираните бутони за социални медии. Всички бутони за социални медии, улесняващи споделянето на съдържание, са интегрирани посредством прости хиперлинкове, а не чрез социалните приставки, разработени от доставчиците на социални мрежи. Така може да сте сигурни, че Вашите детайли няма да бъдат автоматично предадени на сървърите на социални мрежи още с влизането Ви в нашия сайт. В допълнение, когато споделяте съдържание от нашия сайт, ние предаваме на социалната мрежа само онази информация, която се изисква за споделяне на съответното съдържание. В този контекст не предаваме лични данни.
 В същото време, в социалните мрежи могат да се открият прости линкове с нашите сайтове. Ако проследите линк от нашия сайт към социална мрежа, или ако влезете в социалната си мрежа, за да споделите съдържание от нашия сайт, Вашите данни се обработват от доставчика на въпросната социална мрежа. За информация относно целта и обхвата на събирането на данни, по-нататъшното им обработване от доставчика на социалната мрежа и свързаните с това Ваши права и настройките за защита на Вашата лична неприкосновеност, моля, отнесете се към Информацията за защита на данните, предоставена от съответния доставчик.


 Запазваме си правото периодично да актуализираме и изменяме настоящата Политика за поверителност, за да отразяваме всички изменения на начина, по който обработваме личните Ви данни или измененията на законовите изисквания. В този случай, ние публикуваме изменената версия на Политиката за поверителност на нашия уебсайт и поради това, любезно Ви молим периодично да проверявате съдържанието ѝ.

 

NikoLiani е бързоразвиваща се

българска марка, която предлага

ексклузивни обувки от

най-висококачествени италиански

материали, направени с

внимание към всеки един детайл. 

Facebook